Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.405 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
10221

Quyết định 45QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 23/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
10222

Thông tư 22-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Nghị định số 7-CP ngày 29-1-1994 của Chính phủ

Ban hành: 19/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
10223

Thông tư 05/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý, ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 7-1-1993 của Chính phủ

Ban hành: 10/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10224

Thông tư 18-TC/TCĐN của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Ban hành: 05/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10225

Thông tư 17-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập kế hoạch vay nợ và trả nợ nước ngoài của Chính phủ

Ban hành: 05/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10226

Quyết định 32/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về lãi suất của quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 28/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10227

Quyết định 23/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài

Ban hành: 21/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
10228

Quyết định 22/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành "thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt"

Ban hành: 21/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
10229

Thông tư 9-TC/HCVX của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho công nhân viên chức Nhà nước đi công tác trong nước

Ban hành: 17/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10230

Quyết định 101-TCQĐ/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm của quỹ tín dụng đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn

Ban hành: 01/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
10231

Quyết định 07-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được phát hành kỳ phiếu bằng ngoại tệ để bổ sung nguồn vốn cho vay trung và dài hạn bằng ngoại tệ

Ban hành: 25/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10232

Quyết định 01/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban nghiên cứu xây dựng thị trường vốn

Ban hành: 07/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10233

Thông tư 01-TC/HCVX của Bộ Tài chính quy định tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể, hội quần chúng tổ chức hoạt động có thu

Ban hành: 04/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
10234

Quyết định 252/QĐ-NH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 28/12/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
10235

Quyết định 230/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 06/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
10236

Công văn 618-CV/NH7 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thêm về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/CP của Chính phủ và Thông tư số 07-NH/TT của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 02/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
10237

Quyết định 228/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định việc các tổ chức tín dụng Việt Nam gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài

Ban hành: 02/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
10238

Nghị định 91-CP của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 25/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10239

Thông tư 90/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 10/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
10240

Quyết định 188/QĐ-NH8 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành "Quy định về văn phòng đại diện ngân hàng và công ty tài chính nước ngoài tại Việt Nam"

Ban hành: 02/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
Vui lòng đợi