Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.371 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9601

Thông tư 65/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
9602

Thông tư 66/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xây dựng, sửa đổi quy chế tài chính của Tổng công ty Nhà nước

Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
9603

Thông tư 60/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 01/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
9604

Quyết định 191/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 31/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
9605

Quyết định 189/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 29/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9606

Quyết định 190/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9607

Thông tư 59/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB

Ban hành: 24/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9608

Quyết định 179/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm

Ban hành: 22/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
9609

Thông tư 58/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Ban hành: 20/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
9610

Nghị định 34/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999

Ban hành: 12/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9611

Thông tư 56/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc

Ban hành: 12/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9612

Quyết định 162/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng

Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
9613

Thông tư 52/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm ứng vốn kho bạc Nhà nước cho ngân sách Nhà nước

Ban hành: 07/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
9614

Chỉ thị 11/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chính các sai phạm đã phát hiện qua thanh tra tài chính năm 1998

Ban hành: 06/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
9615

Quyết định 144/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 21/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9616

Quyết định 140/1999/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 19/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9617

Thông tư 02/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn việc bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu đối với hàng tiêu dùng của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
9618

Công văn 320/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách Tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển Nông nghiệp và Nông thôn.

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9619

Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9620

Thông tư 40/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 01/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Ban hành: 15/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
Vui lòng đợi