Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.208 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9581

Thông tư liên tịch 81/1998/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục và quản lý việc rút vốn đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Ban hành: 17/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
9582

Quyết định 206/1998/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc chuyên ngành ngân hàng

Ban hành: 11/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9583

Thông tư 05/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn xử lý nợ và cho vay ưu đãi khắc phục hậu quả nắng hạn những tháng đầu năm 1998 theo Quyết định 90/1998/QĐ-TTg ngày 08/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 09/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9584

Thông tư 78/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 09/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9585

Thông tư 77/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp

Ban hành: 06/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9586

Thông tư 75/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 1.d, mục A, phần IV và điểm 3.n, mục I Thông tư 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998

Ban hành: 02/06/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9587

Thông tư 73/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu

Ban hành: 27/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9588

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 20/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9589

Quyết định 95/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II

Ban hành: 18/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9590

Thông tư 66/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung nội dung điểm 1.3 phần I, mục B của Thông tư 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính

Ban hành: 18/05/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9591

Quyết định 160/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung một số tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng.

Ban hành: 06/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9592

Quyết định 154/1998/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9593

Quyết định 141/1998/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19 tháng 02 năm 1998 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các Tổ chức Tín dụng vay vốn từ các Qũy Phát triển Nông thôn do WB tài trợ.

Ban hành: 20/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9594

Quyết định 135/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ và cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với Ngân hàng, Tổ chức tín dụng.

Ban hành: 11/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
9595

Thông tư 45/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện giao hàng trả nợ Rumani

Ban hành: 09/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9596

Thông tư 47/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung nội dung điểm 3.a mục III của Thông tư 09/1998/TT-BTC ngày 20/01/1998 hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu

Ban hành: 09/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9597

Quyết định 79/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước

Ban hành: 09/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9598

Quyết định 131/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam phát hành trái phiếu năm 1998.

Ban hành: 06/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9599

Thông tư 42/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Điều 4 Mục I Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg ngày 30/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998

Ban hành: 02/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9600

Thông tư 40/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua KBNN

Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
Vui lòng đợi