Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.189 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9481

Thông tư 188/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước

Ban hành: 30/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
9482

Quyết định 415/1998/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung hoạt động của Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam

Ban hành: 28/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9483

Thông tư 178/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 26/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9484

Thông tư 181/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động dịch vụ bưu chính viễn thông

Ban hành: 26/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9485

Quyết định 433/1998/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 23/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2004
9486

Quyết định 432/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ban hành: 23/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2004
9487

Thông tư 170/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ngân sách xã đối với các đơn vị xã, phường, thị trấn

Ban hành: 22/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
9488

Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 17/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2012
9489

Thông tư 157/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động tín dụng ngân hàng

Ban hành: 12/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
9490

Thông tư 156/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 12/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
9491

Quyết định 418/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 ngày 30/9/1998 hướng dẫn thi hành Quyết định 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9492

Nghị định 100/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 10/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2006
9493

Quyết định 416/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 08/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
9494

Quyết định 225/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân

Ban hành: 20/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9495

Thông tư liên tịch 151/1998/TTLT-BTC-BYT của Bộ tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ bảo hiểm y tế

Ban hành: 20/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9496

Công văn 4637/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư theo Quyết định số 29/1998/QĐ-TTg

Ban hành: 14/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
9497

Công văn 1221/CV-KTTC3 của Ngân hàng Nhà nước về việc lập chấp hành kế hoạch tài chính năm 1999

Ban hành: 12/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
9498

Công văn 1220/CV-KT-TC2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn nội dung quyết toán năm 1998

Ban hành: 12/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
9499

Nghị định 90/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Ban hành: 07/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
9500

Quyết định 445/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ban hành: 05/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi