Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.552 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9441

Quyết định 277-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thanh toán nợ giai đoạn II

Ban hành: 29/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9442

Thông tư 1360-TC/KBNN của Bộ Tài chính về thể lệ cho vay bằng nguồn vốn từ quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm

Ban hành: 27/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9443

Quyết định 259-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý và sử dụng quỹ sắp xếp lao động và giải quyết việc làm trong ngân sách Nhà nước năm 1992

Ban hành: 13/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9444

Thông tư 11/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc

Ban hành: 06/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
9445

Thông tư 10/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng thực hiện Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ

Ban hành: 06/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
9446

Quyết định 249-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chỉ đạo thực hiện thanh toán nợ giai đoạn II

Ban hành: 02/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9447

Thông tư 19-CT/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các Bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài

Ban hành: 09/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9448

Quyết định 107/QĐ-NH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ - tín dụng đối với tổ chức tín dụng

Ban hành: 09/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9449

Quyết định 108/QĐ-NH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng

Ban hành: 09/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9450

Quyết định 106/QĐ-NH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế trích lập và sử dụng các quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng

Ban hành: 09/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9451

Thông tư 07/TT-NH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc mở hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện ở trong nước thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần

Ban hành: 02/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9452

Quyết định 96-QĐ/NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về khung lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ngoại tệ

Ban hành: 01/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9453

Thông tư 17-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình đường dây 500KV Bắc-Nam

Ban hành: 28/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9454

Thông tư 15-TC/HCVX của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

Ban hành: 19/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9455

Quyết định 89/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng

Ban hành: 18/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9456

Thông tư 13-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 14/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9457

Quyết định 135-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tập trung vốn khấu hao cơ bản vào ngân sách Nhà nước năm 1992

Ban hành: 25/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9458

Quyết định 134-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV

Ban hành: 20/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9459

Thông tư liên ngành 06-TT/LN của Ngân hàng Nhà nước, Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh

Ban hành: 11/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
9460

Thông tư 6-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại các tổ chức Quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 26/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi