Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.804 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Ban hành: 25/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2020/BTC Thóc tẻ dự trữ quốc gia

Ban hành: 30/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-33-1:2020/BNNPTNT Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi

Ban hành: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ban hành: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

Ban hành: 02/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-1:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12709-2-3:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với mọt cứng đốt (Trogoderma granarium Everest), mọt da vệt thận (Trogoderma inclusum Leconte) và mọt da ăn tạp (Trogoderma variable Ballion)

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12709-1:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12708:2019 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất diflubenzuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12709-2-1:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với mọt to vòi Caulophilus oryzae (Gyllenhal)

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12371-2-3:2019 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với vi khuẩn Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9292:2019 Phân bón - Phương pháp xác định axit tự do

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-8:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Phoma tracheiphila (Pertri) Kantachveli & Gikachvili

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-7:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Tilletia indica Mitra

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12371-1:2019 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12709-2-4:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với rệp sáp vảy San Jose' Diaspidiotus perniciosus (Comstock) Danzig

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12707:2019 Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất flazasulfuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12706:2019 Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất pyriproxyfen bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12709-2-2:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với mọt thóc Sitophilus granarius Linnaeus

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12711:2019 Máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành - Yêu cầu chung

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
Vui lòng đợi