Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.156 văn bản: Lĩnh vực khác
3121

Quyết định 299-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi lại Điều 5 Quyết định số 180-TTg ngày 22-12-1992 về việc lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật

3122

Nghị định 36-CP của Chính phủ về việc di chuyển tỉnh lỵ Đồng Tháp về thị xã Cao Lãnh

3123

Thông tư liên tịch 27-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng lệ phí, phí tổn về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật

3124

Thông tư liên bộ 32/TT-LB của Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 62/CP ngày 22/9/1993 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu

3125

Quyết định 147-TCTK/PPCĐ của Tổng cục Thống kê về việc ban hành hệ thống phân loại khu vực và thành phần kinh tế áp dụng trong công tác thống kê

3126

Nghị định 102-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh

3127

Nghị định 93-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y

3128

Nghị định 92-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

3129

Quyết định 1753/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá cho thuê nhà ở áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ

3130

Thông tư liên tịch 69/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 133-HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý và sử dụng tài sản của công đoàn

3132

Quyết định 252-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số thông tư hướng dẫn của bộ

3133

Công văn 79/C11(C13) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mẫu dấu các đơn vị kinh tế của Đảng và đoàn thể

3134

Nghị định 17-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều khoản trong Nghị định số 4-CP ngày 18-1-1993 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt nam

3135
3136

Chỉ thị 130-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và bảo vệ động vật và thực vật quý hiếm

3137

Pháp lệnh Thú y

3138

Chỉ thị 9-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc mời khách nước ngoài và nghiêm cấm làm "dịch vụ VISA"

3140

Quyết định 179-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn khấu hao cơ bản