Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.936 văn bản: Lao động-Tiền lương
21
22
23
24
25

Kế hoạch 95/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

26

Quyết định 1087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của ngành Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang

27
28

Quyết định 929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

29

Quyết định 180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán và công khai thông tin Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022

30

Quyết định 1217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

31

Công văn 10180/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về báo cáo sử dụng lao động

32
33
34

Quyết định 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án xây dựng "Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An

35

Quyết định 849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt Đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

36

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

37

Quyết định 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận - huyện

38
39

Quyết định 1717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

40

Quyết định 1761/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh