Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.936 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định mức thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02

Kế hoạch 95/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-vũng Tàu năm 2023

03
04

Quyết định 1423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

05

Quyết định 840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

06
07
08
09

Quyết định 1223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt Danh mục nghề nông nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2023-2025

10

Quyết định 1079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

11

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội tại cộng đồng, giai đoạn 2023 - 2025

12

Quyết định 797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

13

Quyết định 1200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

14
15

Quyết định 1182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

16

Công văn 109/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Quyết định 1717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố

17

Quyết định 984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp xã mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

18

Quyết định 1168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

19

Quyết định 1147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người - người tìm việc Thành phố Cần Thơ năm 2023