Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 1.849 văn bản: Lao động-Tiền lương
1821

Thông tư 95/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 27/2016/NĐ-CP ngày 06/04/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2016
1822

Nghị định 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
1823

Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Ban hành: 04/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2011
1824

Quyết định 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội

Ban hành: 01/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2011
1825

Thông tư liên tịch 139/2007/TTLT-BQP-BNV-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội

Ban hành: 07/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
1826

Quyết định 122/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ

Ban hành: 27/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2007
1827

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2006
1828

Thông tư liên tịch 06/2006/TTLT-BCA-BNV-BTC của Bộ công an, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành

Ban hành: 10/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2006
1829

Thông tư 15/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 181/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Ban hành: 25/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2006
1830

Quyết định 70/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Ban hành: 29/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1831

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

Ban hành: 18/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2005
1832

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
1833

Thông tư 04/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niêm vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
1834

Thông tư 06/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2005
1835

Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2002/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng chính sách xã hội

Ban hành: 15/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2003
1836

Công ước về tuổi lao động tối thiểu, 1973

Ban hành: 26/07/1973
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
1837

Công ước về chính sách việc làm, 1964

Ban hành: 09/07/1964
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
1838

Công ước về phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp, 1958

Ban hành: 25/06/1958
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
1839

Công ước về quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức, 1948

Ban hành: 09/07/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
1840

Công ước về thanh tra lao động trong công nghiệp và thương mại, 1947

Ban hành: 11/07/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
Vui lòng đợi