Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 1.828 văn bản: Lao động-Tiền lương
1801

Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2017
1802

Quyết định 691/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2016

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
1803

Thông tư 47/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng

Ban hành: 11/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2016
1804

Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 14/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
1805

Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật

Ban hành: 06/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2015
1806

Nghị định 74/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Ban hành: 23/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2014
1807

Quyết định 43/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước

Ban hành: 12/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2012
1808

Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Ban hành: 04/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2011
1809

Thông tư 42/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không

Ban hành: 01/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2011
1810

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Ban hành: 27/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
1811

Thông tư 44/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2010
1812

Quyết định 70/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc học bổng khuyến khích học nghề

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
1813

Quyết định 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015

Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1814

Thông tư 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Ban hành: 10/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
1815

Nghị định 94/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản

Ban hành: 15/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
1816

Quyết định 171/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký Toà án và Thẩm tra viên ngành Toà án

Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
1817

Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật

Ban hành: 23/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
1818

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
1819

Quyết định 198/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 30/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2005
1820

Thông tư 151/TCCP-TC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
Vui lòng đợi