Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.117 văn bản: Lao động-Tiền lương
6521

Công văn 829/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động và đời sống trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

6522

Công văn 470/LĐTBXH/BHXH của Bộ Lao Động thương và Xã hội về việc thực hiện cưu trợ xã hội thường xuyên và đột xuất

6523

Công văn 353/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP

6524

Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước

6525

Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh

6526

Công văn 313/LĐTBXH/BHXH của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội về việc tiền lương làm cơ sở đóng BHXH

6527

Thông tư 12/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

6528

Công văn 260/LĐTBXH/LĐVL của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội về việc giải đáp pháp luật lao động

6529

Công văn 267/LĐTBXH/BHXH của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội về việc giải đáp về chế độ đối với người bị tai nạn lao động

6530

Công văn 266/LĐTBXH/BHXH của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội về việc đề nghị giải quyết chế độ BHXH đối với những người xin thôi việc

6531

Công văn 121/QLLĐNN/QLLĐ của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội về việc Đài Loan tạm dừng tiếp nhận lao động GVGD và CSNB tại gia đình của Việt Nam

6532

Công văn 105/QLLĐNN/TTLĐ của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội về việc danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động XKLĐ

6533

Thông tư 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH của Bộ Công an và bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

6534
6535

Nghị định 04/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy về việc định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

6536

Công văn 94/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại các dự án

6537

Công văn 73/LĐTBXH/TBLS của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội về việc chế độ ăn thêm ngày Lễ, Tết đối với thương binh 81% trở lên

6538

Thông tư 02/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

6539

Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút

6540

Thông tư 03/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức