Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.542 văn bản: Lao động-Tiền lương
6501

Nghị định 370-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

6502

Thông tư 11-LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

6503
6504
6505

Thông tư 8-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương năm 1991 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước

6506

Quyết định 287-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục viên

6507

Thông tư 6-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy

6508

Thông tư 05-TT/LLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm về trợ cấp bồi dưỡng thai sản và trợ cấp bảo hiểm trong thời gian công nhân viên chức tạm thời nghỉ việc

6509

Quyết định 156-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với hàng hoá và ngoại tệ do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước

6510

Quyết định 129-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về trợ cấp cho công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

6511

Nghị định 133-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn

6512

Thông tư 19-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

6513

Thông tư liên tịch 64-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp Quốc doanh

6514

Nghị định 389-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế cho thuê nhà và thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam

6515

Thông tư 14-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 106-CT ngày 02/4/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

6516

Thông tư 15-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, thâm niên và chính sách trợ cấp một lần đối với công nhân, viên chức công tác ở miền núi

6517

Quyết định 365-LĐTBXH/QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

6518
6520

Quyết định 106-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số chế độ đối với công nhân viên chức và các đối tượng chính sách xã hội