Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.205 văn bản: Lao động-Tiền lương
61
62

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức thù lao cho Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

63

Quyết định 3475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

65
66
68

Quyết định 2121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

70

Công văn 15238/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài

71

Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quản lý

72

Nghị quyết 123/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

73

Quyết định 3475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thiếu năm 2021

74

Nghị quyết 122/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

75

Công văn 252/CV-BCSÐ của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông báo 16-TB/TW

76

Công văn 49303/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ VAT đầu vào và chi phí được trừ đối với chi phí tuyển dụng lao động

77

Quyết định 2105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thông qua chính sách trong Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

78
79

Quyết định 51/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

80