Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.619 văn bản: Lao động-Tiền lương
5061

Thông tư 04/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niêm vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
5062

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
5063

Thông tư 06/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
5064

Thông tư 06/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2005
5065

Thông tư 07/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chế độ nâng bậc lương đối với quân nhân chuyên nghiệp và công chức, viên chức quốc phòng hưởng lương từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2005
5066

Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5067

Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5068

Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5069

Quyết định 339/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và chế độ lương đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ chức danh chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2010
5070

Quyết định 337/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2005

Ban hành: 30/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
5071

Nghị định 211/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục, chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu

Ban hành: 22/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
5072

Nghị định 210/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5073

Thông tư liên tịch 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5074

Quyết định 276/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho vay từ nguồn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2004

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
5075

Nghị định 207/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
5076

Nghị định 203/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2006
5077

Quyết định 128-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
5078

Nghị định 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
5079

Nghị định 208/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
5080

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2005
Vui lòng đợi