Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.695 văn bản: Khoa học-Công nghệ
4581

Quyết định 220/1998/QĐ-NHNN16 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng SBVNET"

4582

Nghị định 45/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ

4583

Thông tư 01/1998/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP về Bưu chính và Viễn thông đối với công tác quản lý chất lượng vật tư, thiết bị, mạng lưới và dịch vụ bưu chính, viễn thông.

4584
4585

Thông tư liên tịch 50/1998/TTLT/BTC-BKHCN&MT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

4586

Quyết định 54/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý và điều hành các Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu và Công nghệ tự động hoá

4587

Thông tư 66/1998/TT-TCDL của Tổng cục Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 477/TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về phụ thu cước viễn thông tại khách sạn

4588

Quyết định 4760 QĐ/KHKT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng"

4589

Quyết định 1077/1997/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia

4590

Quyết định 1078/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia

4591

Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng

4592

Thông tư 1940/1997/TT-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trong giai đoạn xem xét cấp giấy phép đầu tư

4593

Quyết định 848/1997/QĐ-BNV(A11) của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet ở Việt Nam

4594

Quyết định 439/QĐ-CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn xây dựng tập II và tập III

4595

Thông tư 32-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính các chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1996-2000

4596

Quyết định 343/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đén năm 2020"

4598

Quyết định 280/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng mạng tin học diện rộng để truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước

4599

Thông tư 06-TT/LBKH-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 53/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình quốc gía

4600

Công văn 95/CNTT của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin về quy chế tham gia khai thác mạng ITNET