Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.016 văn bản: Khoa học-Công nghệ
4561

Quyết định 169/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

4562

Quyết định 1600/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2006 - 2007

4563

Quyết định 20/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

4564

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội

4565

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội

4566

Quyết định 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định triển khai ra diện rộng các mô hình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

4567

Quyết định 19/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1: 2005

4568

Quyết định 137/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020"

4569

Chỉ thị 13/2006/CT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

4570
4571

Thông tư liên tịch 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA của Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (Online Games)

4572

Thông tư 10/2006/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn và kiểm soát bức xạ

4573

Quyết định 36/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4574

Quyết định 09/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại"

4575

Quyết định 13/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

4576

Quyết định 12/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng

4577
4578

Quyết định 44/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và điều hành chương trình Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội

4579

Quyết định 09/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành "Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện đặt trên phương tiện nghề cá"

4580

Quyết định 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010