Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.696 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21

Quyết định 1729/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đính chính thời gian thực hiện danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024

22

Quyết định 1701/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024

23
24

Quyết định 1012/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện giai đoạn 2023-2025

25

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

26

Công văn 1834/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

27
28

Công văn 1586/BVHTTDL-KHCNMT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

29

Quyết định 705/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023

30

Công văn 1771/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023

31

Công văn 1770/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

32

Kế hoạch 654/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Quốc gia về Khoa học Giáo dục năm 2023

33
34

Quyết định 2332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế xét tặng "Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thủ đô"

35

Quyết định 804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

36

Công văn 2471/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

37

Kế hoạch 125/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2023

38
39

Quyết định 567/QĐ-BTC của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ XI (2023-2024) về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ XI (2023-2024)

40

Nghị quyết 54/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La quy định nội dung, mức chi xét, tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn la