Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.988 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi khoản 4 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 21/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
22

Quyết định 1039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
23

Quyết định 1040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
24

Thông tư 23/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS"

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
25

Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
26

Quyết định 460/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 3)

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
27

Công văn 683/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa hoc và công nghệ năm 2023

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
28

Quyết định 1088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
29

Công văn 1029/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
30

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
31

Quyết định 9/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
32

Thông báo 108/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về công tác Khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
33

Quyết định 822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
34

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
35

Công văn 1421/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
36

Quyết định 366/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
37

Quyết định 963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
38

Quyết định 823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
39

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
40

Công văn 539/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
Vui lòng đợi