Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.015 văn bản: Khoa học-Công nghệ
4601

Quyết định 32/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010

4602

Quyết định 108/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

4603

Quyết định 11/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020"

4604

Thông tư 05/2006/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ

4605

Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá"

4606

Quyết định 04/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật"

4607

Thông tư 02/2006/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

4608

Quyết định 01/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

4609

Quyết định 01/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020"

4610

Thông tư 30/2005/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2005/NĐ-CP ngày 2/2/2005 quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

4611
4612
4613

Quyết định 339/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

4614

Quyết định 336/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

4615

Quyết định 19/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4616

Thông tư 18/2005/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ

4617

Quyết định 17/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định

4618

Quyết định 16/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc

4619

Quyết định 1554/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn Hà Nam

4620

Quyết định 246/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020