Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.030 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quyết định 1445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
02

Quyết định 2337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
03

Quyết định 2368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
04

Quyết định 1264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
05

Quyết định 2228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
06
07

Quyết định 2030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
08

Quyết định 1104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
09

Quyết định 1494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
10

Quyết định 1415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
11

Quyết định 3413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt VI, năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
12

Quyết định 1718/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
13

Quyết định 2265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
14

Quyết định 1560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
15

Quyết định 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
16

Quyết định 2212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
17

Quyết định 871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực ho​ạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
18

Quyết định 48/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên bãi bỏ Quyết định 1421/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định về đối tượng và mức hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý và công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp Tải về
19

Quyết định 1701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
20

Quyết định 2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về