Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 4.315 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quyết định 3171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
02

Quyết định 1745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
03

Thông tư 13/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
04

Quyết định 1914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
05

Quyết định 2977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 13/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
06

Quyết định 2186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bổ thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
07

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
08

Quyết định 1242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
09

Quyết định 1991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2022
10

Quyết định 1793/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2022
11

Quyết định 2657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
12

Công văn 3036/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Quyết định 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
13

Quyết định 1539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
14

Quyết định 2383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
15

Công văn 42225/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
16

Quyết định 1637/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 25/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
17

Quyết định 851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
18

Quyết định 1182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
19

Quyết định 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
20

Quyết định 1596/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
Vui lòng đợi