Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 4.315 văn bản: Khoa học-Công nghệ
41

Thông tư 09/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
42

Thông tư 10/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
43

Quyết định 2044/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
44

Quyết định 1484/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
45

Quyết định 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 26/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
46

Quyết định 642/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2023

Ban hành: 26/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
47

Quyết định 1310/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
48

Quyết định 1309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
49

Quyết định 1443/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 của Cục Tin học và Thống kê tài chính

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
50

Quyết định 1457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
51

Quyết định 1569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
52

Quyết định 2135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
53

Quyết định 1582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
54

Quyết định 1252/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp", mã số: KC.07/21-30

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
55

Quyết định 2380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
56

Quyết định 1253/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học", mã số: KC.12/21-30

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
57

Quyết định 1255/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hóa dược và dược phẩm", mã số: KC.11/21-30

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
58

Quyết định 917/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
59

Quyết định 1251/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường", mã số: KC.06/21-30

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
60

Quyết định 1254/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe", mã số: KC.10/21-30

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
Vui lòng đợi