Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.663 văn bản: Khoa học-Công nghệ
41

Quyết định 964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

42
43

Quyết định 543/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ"

44

Quyết định 707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

45
46

Thông tư 02/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

47
48
49

Quyết định 1246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

50
51
52

Quyết định 542/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ”

53

Quyết định 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

54

Quyết định 1245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

55
56

Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

57

Quyết định 158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh

58

Quyết định 463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

59
60

Quyết định 595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên