Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 381 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
41

Công văn 18030/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp kế toán sử dụng kinh phí tạm giữ theo chỉ thị 06/CT-TTg

Ban hành: 04/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
42

Công văn 4970/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ vào chi phí hoạt động kinh doanh

Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2015
43

Công văn 4717/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Ban hành: 10/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
44

Công văn 3216/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn mất, hỏng, cháy

Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
45

Công văn 7318/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hóa đơn bên thứ ba trong Hiệp định ASEAN-Trung Quốc

Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2015
46

Công văn 2329/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 15/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2015
47

Công văn 4055/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc sử dụng hóa đơn

Ban hành: 14/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
48

Công văn 4059/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn xuất khẩu ủy thác

Ban hành: 14/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2012
49

Công văn 5170/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về Biên lai

Ban hành: 26/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2012
50

Công văn 5116/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thống nhất cách hiểu về hóa đơn nước thứ ba trong Hiệp định AANZ

Ban hành: 25/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2012
51

Công văn 2558/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 19/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2012
52

Công văn 2206/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp

Ban hành: 22/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2012
53

Thông báo 2791/TB-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2011 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

Ban hành: 12/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2012
54

Công văn 1158/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

Ban hành: 03/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2012
55

Công văn 933/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng, hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn của các Chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ban hành: 16/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2012
56

Công văn 18036/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2012
57

Công văn 12452/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời ghi thu, ghi chi viện trợ theo quy trình TABMIS

Ban hành: 17/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2010
58

Công văn 306/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê trong ngành tư pháp

Ban hành: 16/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
59

Công văn 5422/VPCP-TV của Văn phòng Chính phủ về việc công khai dự toán năm 2009 và quyết toán ngân sách năm 2007

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
60

Công văn 3343/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng

Ban hành: 04/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2008
Vui lòng đợi