Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 965 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
921

Thông tư 140/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập

Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
922

Quyết định 94/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

Ban hành: 16/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2007
923

Thông tư 132/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán

Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
924

Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 31/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2007
925

Công văn 4335/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc lập, gửi quyết toán tài chính đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Ban hành: 23/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
926

Quyết định 05/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư

Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2007
927

Quyết định 04/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2007
928

Quyết định 02/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Ban hành: 26/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2007
929

Quyết định 01/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế thi, cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên Nhà nước

Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2007
930

Quyết định 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán

Ban hành: 13/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
931

Quyết định 56/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998, 162/2002/QĐ-NHNN ngày 06/3/2002, 961/2002/QĐ-NHNN ngày 09/9/2002, 1579/2003/QĐ-NHNN ngày 01/12/2003, 1638/2003/QĐ-NHNN ngày 26/12/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 14/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2007
932

Công văn 4048/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV

Ban hành: 29/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2014
933

Quyết định 988/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2016
934

Công văn 14635-TC/CĐKT xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị hoạt động kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 13/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
935

Công văn 3907/TCT/DTNN của Tổng cục thuế về việc phát hành và lập hoá đơn giá trị gia tăng đặc thù

Ban hành: 24/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
936

Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2012
937

Nghị định 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

Ban hành: 07/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
938

Quyết định 214/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư

Ban hành: 28/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
939

Quyết định 99/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán

Ban hành: 13/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
940

Quyết định 38/2000/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố áp dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Ban hành: 14/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2003
Vui lòng đợi