Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 965 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
901

Thông tư 95/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Ban hành: 24/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2008
902

Công văn 3343/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng

Ban hành: 04/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2008
903

Quyết định 1049/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước cề việc ban hành Đề án Tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 19/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2008
904

Nghị định 91/2008/NĐ-CP của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2008
905

Quyết định 45/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước”

Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
906

Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Ban hành: 29/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
907

Quyết định 07/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước

Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
908

Quyết định 497/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc

Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
909

Quyết định 06/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng kiểm toán nhà nước

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
910

Quyết định 381/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 715/QĐ-KTNN ngày 06/10/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2012
911

Quyết định 05/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và tiêu huỷ hồ sơ kiểm toán

Ban hành: 01/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
912

Quyết định 04/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
913

Hướng dẫn 165/HD-KTNN của Kiểm toán Nhà nước kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán

Ban hành: 06/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
914

Quyết định 03/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 26/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
915

Quyết định 02/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 15/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
916

Quyết định 01/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 29/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
917

Thông tư 161/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1), Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2008
918

Quyết định 11/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2008
919

Quyết định 10/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2008

Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2008
920

Quyết định 98/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”

Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
Vui lòng đợi