Danh mục

Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 1.001 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
941

Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Ban hành: 29/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
942

Quyết định 07/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước

Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
943

Quyết định 497/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc

Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
944

Quyết định 06/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng kiểm toán nhà nước

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
945

Quyết định 381/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 715/QĐ-KTNN ngày 06/10/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2012
946

Quyết định 05/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và tiêu huỷ hồ sơ kiểm toán

Ban hành: 01/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
947

Quyết định 04/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
948

Hướng dẫn 165/HD-KTNN của Kiểm toán Nhà nước kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán

Ban hành: 06/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
949

Quyết định 03/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 26/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
950

Quyết định 02/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 15/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
951

Quyết định 01/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 29/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
952

Thông tư 161/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1), Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2008
953

Quyết định 11/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2008
954

Quyết định 10/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2008

Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2008
955

Quyết định 98/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”

Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
956

Thông tư 140/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập

Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
957

Quyết định 94/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

Ban hành: 16/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2007
958

Thông tư 132/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán

Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
959

Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 31/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2007
960

Công văn 4335/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc lập, gửi quyết toán tài chính đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Ban hành: 23/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
Vui lòng đợi