Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 3.543 văn bản: Hành chính
3221

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
3222

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố

Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
3223

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2010
3224

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 17/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2010
3225

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2010
3226

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 24/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
3227

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
3228

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Ban hành: 22/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
3229

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 22/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
3230

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2010
3231

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

Ban hành: 04/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2010
3232

Quyết định 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước" trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2012

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
3233

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân

Ban hành: 25/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
3234

Chỉ thị 03/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
3235

Quyết định 338/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
3236

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
3237

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn và tổ chức, Ban quản lý chợ trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
3238

Chỉ thị 02/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
3239

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2010

Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
3240

Quyết định 40/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết địnhsố 69/2009/QĐ-UBND ngày 21/09/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
Vui lòng đợi