Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 3.853 văn bản: Hành chính
3241

Quyết định 4572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hủy bỏ việc tiếp nhận hồ sơ 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường đã được ban hành tại Quyết định 3164/QĐ-UBND ngày 16/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2013
3242

Quyết định 4573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2013
3243

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 29/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
3244

Quyết định 4034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2013
3245

Quyết định 1046/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
3246

Quyết định 1044/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định chức danh, số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
3247

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
3248

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2013
3249

Quyết định 3923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 19/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2013
3250

Quyết định 3888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2013
3251

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 10/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
3252

Quyết định 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 09/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
3253

Quyết định 4202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2013
3254

Quyết định 4141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2013
3255

Quyết định 4140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2013
3256

Quyết định 4142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2013
3257

Quyết định 3816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2013
3258

Quyết định 3796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng Hà Nội

Ban hành: 20/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2013
3259

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quyết định 133/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2013
3260

Quyết định 1052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đổi tên Cảng cá Thuận An thành Cảng cá Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 05/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
Vui lòng đợi