Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 1.692 văn bản: Hành chính
21

Quyết định 4396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2019
22

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
23

Quyết định 4268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
24

Quyết định 4226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2019
25

Quyết định 3169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (đợt 2)

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
26

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
27

Quyết định 5544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2018
28

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2018
29

Quyết định 6470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

Ban hành: 27/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
30

Quyết định 6395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các Sở chủ quản; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
31

Quyết định 1498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
32

Kế hoạch 251/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
33

Quyết định 8724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
34

Quyết định 6390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
35

Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
36

Quyết định 8385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
37

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
38

Quyết định 353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục và Nội dung thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
39

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, quản lý, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

Ban hành: 18/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
40

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 28/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
Vui lòng đợi