Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.239 văn bản: Hành chính
11581

Công văn 9572/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11582

Quyết định 3520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2010

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2009
11583

Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
11584

Quyết định 1874/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2009
11585

Báo cáo 130/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tổng kết công tác xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2009

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2009
11586

Công văn 7387/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc lấy mẫu đối với hàng nhập khẩu miễn kiểm tra thuộc loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
11587

Công văn 5012/TCT-PC của Tổng cục Thuế về Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Ban hành: 03/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
11588

Công văn 4598/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1855/QĐ-TTg về việc thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Ban hành: 03/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2009
11589

Công văn 2400/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo" do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ

Ban hành: 03/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
11590

Quyết định 1646/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản của Trung tâm Chỉnh hình - Phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động

Ban hành: 03/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2009
11591

Thông báo 560/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 11/2009

Ban hành: 03/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2009
11592

Quyết định 1666/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ

Ban hành: 02/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
11593

Thông tư 23/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam

Ban hành: 02/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
11594

Quyết định 2896/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2009

Ban hành: 02/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2009
11595

Chỉ thị 2009/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001-2010)

Ban hành: 01/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2009
11596

Công văn 2374/TTg-ĐP của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ban hành: 01/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2009
11597

Công văn 424/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng rà soát thủ tục hành chính

Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2009
11598

Công văn 2347/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2009
11599

Công văn 8529/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bàn giao, kiến nghị triển khai dự án nhà máy bột giấy Phương Nam

Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
11600

Quyết định 1674/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mẫu Tờ khai đăng ký và mẫu Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết

Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2009
Vui lòng đợi