Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 4.425 văn bản: Hành chính
21

Quyết định 834/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 15/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
22

Quyết định 716/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
23

Quyết định 279/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
24

Quyết định 1565/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
25

Quyết định 2063/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 08/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
26

Quyết định 828/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 08/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
27

Quyết định 770/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam

Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
28

Quyết định 941/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
29

Quyết định 814/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
30

Quyết định 747/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
31

Quyết định 725/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
32

Quyết định 724/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

Ban hành: 02/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
33

Quyết định 806/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019

Ban hành: 02/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
34

Quyết định 1329/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
35

Quyết định 927a/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
36

Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
37

Quyết định 1957/QĐ-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
38

Quyết định 1400/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
39

Quyết định 792/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
40

Quyết định 1183/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
Vui lòng đợi