Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 4.296 văn bản: Hành chính
21

Quyết định 402/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2020
22

Quyết định 375/QĐ-BGTVT của Bộ Giáo thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
23

Quyết định 169/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
24

Quyết định 378/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
25

Quyết định 118/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2020

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
26

Quyết định 355/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
27

Quyết định 587/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
28

Quyết định 299/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
29

Nghị định 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
30

Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
31

Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
32

Quyết định 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
33

Quyết định 558/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
34

Quyết định 340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
35

Quyết định 325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
36

Quyết định 335/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
37

Quyết định 392/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 02/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
38

Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 01/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
39

Quyết định 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 01/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
40

Quyết định 333/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
Vui lòng đợi