Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 17.092 văn bản: Hành chính
11521

Quyết định 598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

11522

Quyết định 352/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

11523

Quyết định 1234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

11524

Quyết định 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ

11525

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

11526

Quyết định 533/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015

11527

Quyết định 481/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan

11528

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về việc trao đổi và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Nam Định

11529

Quyết định 770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Định

11530

Quyết định 1231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội

11531

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 23/03/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

11532

Quyết định 12/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 và Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 Thủ tướng Chính phủ

11533

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11534

Quyết định 479/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về hành nghề chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

11535

Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

11536

Công văn 1032/BNV-CTTN của Bộ Nội vụ về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2016

11537

Công văn 678/BTP-KSTT của Bộ Tư pháp về việc tổng hợp, đôn đốc thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

11538
11539

Quyết định 814/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

11540

Công văn 3065/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị định 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 23/2016/TT-BTC