Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.152 văn bản: Hành chính
11521

Quyết định 301/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 5

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11522

Quyết định 291/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11523

Quyết định 309/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11524

Quyết định 306/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Nhà Bè

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11525

Quyết định 73/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 15/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2004
11526

Quyết định 185/2004/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận nhà thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản chuyển giao cho Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất quản lý

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
11527

Quyết định 88/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy định về chế độ thông tin báo cáo trong Bộ Nội vụ

Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
11528

Nghị quyết 14/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Ban hành: 09/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2004
11529

Thông tư 118/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước

Ban hành: 08/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
11530

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
11531

Công văn 14049/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 83/2004/TT-BTC ngày 17/8/2004 của Bộ Tài chính

Ban hành: 30/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
11532

Công văn 14026/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các đơn vị hành chính sự nghiệp

Ban hành: 30/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
11533

Quyết định 171/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Ban hành: 22/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
11534

Quyết định 82/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 17/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
11535

Quyết định 83/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ

Ban hành: 17/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
11536

Quyết định 78/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạnh viên chức

Ban hành: 03/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2006
11537

Quyết định 75/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc kiện toàn Ban Dân tộc - Miền núi và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình thành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 27/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
11538

Quyết định 240/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung hành vi vi phạm hành chính áp dụng xử phạt theo quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2006
11539

Quyết định 161/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định hệ thống mã số cơ quan hành chính, mã số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
11540

Thông tư 94/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan

Ban hành: 01/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
Vui lòng đợi