Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.174 văn bản: Hành chính
11501

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương

Ban hành: 05/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2005
11502

Thông tư 46/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 27/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2005
11503

Quyết định 53/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao cho uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 20/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
11504

Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

Ban hành: 19/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2005
11505

Quyết định 58/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình cải cách hành chính năm 2005

Ban hành: 15/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
11506

Quyết định 44/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập tổ công tác liên ngành xử lý vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Ban hành: 08/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
11507

Chỉ thị 09/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ban hành: 05/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
11508

Công văn số 1520/VPCP/KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng xe ô tô công đi lễ chùa

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
11509

Nghị định 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Ban hành: 17/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
11510

Công văn số 1294/VPCP/CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
11511

Quyết định 36/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Ban hành: 25/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
11512

Quyết định 32/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án thí điểm thành lập tổ nghiệp vụ hành chính công tại uỷ ban nhân dân quận Tân Bình

Ban hành: 17/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
11513

Nghị quyết 02/2005/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2005

Ban hành: 03/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
11514

Thông tư 21/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân

Ban hành: 01/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
11515

Quyết định 23/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Ban hành: 26/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2005
11516

Quyết định 10/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 12/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2015
11517

Quyết định 13/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ

Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2005
11518

Quyết định 14/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ

Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2005
11519

Quyết định 342/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Thương Mại

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
11520

Quyết định 341/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
Vui lòng đợi