Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.174 văn bản: Hành chính
11461

Quyết định 38/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 14/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
11462

Quyết định 34/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 08/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
11463

Thông tư 03/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Ban hành: 08/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2006
11464

Quyết định 31/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 06/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
11465

Quyết định 28/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010

Ban hành: 28/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
11466

Quyết định 07/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức, chuyên môn ngành y tế

Ban hành: 26/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
11467

Quyết định 193/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 26/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
11468

Quyết định 22/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Ban hành: 24/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
11469

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Ban hành: 17/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
11470

Thông tư 01/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 13/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
11471

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 15 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 28/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
11472

Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

Ban hành: 27/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
11473

Nghị định 161/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 27/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
11474

Quyết định 214/2005/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc: Bổ sung Quyết định số 156/2004/QĐ-UB ngày 15/10/2004 của Ủy ban Nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
11475

Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2008
11476

Nghị định 144/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Ban hành: 16/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
11477

Quyết định 1686/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy định về thẩm quyền ký các văn bản tại Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 26/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
11478

Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Ban hành: 17/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
11479

Quyết định 184/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trụ sở chính tại khu đô thị mới nam Thành phố

Ban hành: 11/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
11480

Quyết định 172/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố

Ban hành: 19/09/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
Vui lòng đợi