Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.315 văn bản: Hành chính
10521

Thông tư 26/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 31/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2011
10522

Quyết định 4046/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2011
10523

Quyết định 4045/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2011
10524

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2011
10525

Thông báo 282/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 29/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
10526

Công văn 11519/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đính chính công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/08/2011

Ban hành: 26/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2011
10527

Công văn 5199/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Tháng an toàn giao thông tháng 9 năm 2011

Ban hành: 26/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
10528

Quyết định 884/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban hành: 25/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2011
10529

Thông báo 196/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Dự án Nhà máy nước Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 25/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2011
10530

Thông báo 277/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp với Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn Tỉnh

Ban hành: 24/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
10531

Thông báo 278/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại buổi làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ban hành: 24/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
10532

Quyết định 3033/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 23/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2011
10533

Thông báo 273/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp với Lãnh đạo Vụ Pháp chế

Ban hành: 23/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
10534

Quyết định 46/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 22/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
10535

Quyết định 3994/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
10536

Quyết định 2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 22/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2011
10537

Công văn 86/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị

Ban hành: 18/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
10538

Thông tư 37/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/06/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

Ban hành: 18/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
10539

Thông tư liên tịch 122/2011/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra. xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 17/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2011
10540

Quyết định 4146/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính của Bộ Công Thương

Ban hành: 17/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2011
Vui lòng đợi