Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.590 văn bản: Hành chính
10501

Công văn 6279/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Ban hành: 23/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2008
10502

Quyết định 1263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2002 - 2012

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
10503

Quyết định 1221/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cải cách hành chính

Ban hành: 15/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2008
10504

Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ban hành: 12/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
10505

Công văn 10415/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Ban hành: 05/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
10506

Thông báo 238/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2008
10507

Quyết định 1965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão

Ban hành: 30/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
10508

Quyết định 1964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Nuôi trồng thủy sản

Ban hành: 30/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2015
10509

Quyết định 1825/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2008
10510

Quyết định 115/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy đinh về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
10511

Quyết định 3654/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố

Ban hành: 23/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2008
10512

Quyết định 125/2008/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
10513

Quyết định 31/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đến ngày 31/12/2007 đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
10514

Thông tư 12/2008/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2008
10515

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bổ Quyết định số 4461/QĐ-UB-NC ngày 22 tháng 08 năm 1997 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Uỷ ban Nhân dân quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế "một cửa, một dấu"

Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2008
10516

Quyết định 111/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành

Ban hành: 15/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2008
10517

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
10518

Thông báo 209/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Ban hành: 15/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2008
10519

Quyết định 1788/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/4/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt nam ở nước ngoài

Ban hành: 14/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
10520

Quyết định 2228/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 10/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2009
Vui lòng đợi