Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 20.619 văn bản: Hành chính
10501

Quyết định 2443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

10502

Quyết định 2708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

10503

Quyết định 3641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

10504

Quyết định 2706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

10505

Quyết định 2705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Tam Hải, huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

10506

Quyết định 2168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

10507

Quyết định 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc xếp hạng và cấp Bằng di tích lịch sử - văn hoá

10508

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

10509

Công văn 12076/BTC-QLG của Bộ Tài chính về hình thức văn bản về quản lý điều hành giá

10510

Quyết định 1488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10511

Quyết định 2330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực trọng tài thương mại; lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

10512

Quyết định 2321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

10513

Quyết định 2707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

10514

Quyết định 2709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

10515

Quyết định 2167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực bảo vệ môi trường) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà Nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

10516

Quyết định 1375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

10517
10518
10519

Quyết định 2113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

10520

Quyết định 2866/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Giáo dục và Đào tạo