Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.280 văn bản: Hành chính
10481

Thông tư 112/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2007
10482

Thông tư 11/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Ban hành: 20/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2011
10483

Quyết định 1860/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 11/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2017
10484

Nghị quyết 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê chuẩn việc thành lập phòng Y tế thuộc UBND quận huyện và quyết định Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2008
10485

Quyết định 177/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2011
10486

Thông tư 111/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 06/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2006
10487

Quyết định 217/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
10488

Quyết định 207/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
10489

Quyết định 169/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2011
10490

Công văn 1877/TTg-CCHC của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng CP

Ban hành: 15/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2006
10491

Công văn 149/CP-QHQT của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 19/11/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Ban hành: 15/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2006
10492

Quyết định 260/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Ban hành: 14/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
10493

Nghị định 137/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Ban hành: 14/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
10494

Quyết định 14/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Ban hành: 06/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2007
10495

Thông tư 101/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 31/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2006
10496

Công văn 6208/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo nghị định 61/CP

Ban hành: 26/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
10497

Quyết định 189/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Tổ công tác tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
10498

Quyết định 3149/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản, thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2006
10499

Nghị định 121/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Ban hành: 23/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
10500

Thông tư 99/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Ban hành: 20/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
Vui lòng đợi