Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 10.937 văn bản: Hành chính
10121

Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD của Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2007
10122

Công văn 285/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống công sở cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2006-2010

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
10123

Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

Ban hành: 26/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2007
10124

Thông tư 04/2007/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Ban hành: 12/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
10125

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quy trình giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố

Ban hành: 09/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
10126

Quyết định 14/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ một số điều trong Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BNN ngày 28/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 09/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
10127

Nghị định 19/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 07/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
10128

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban Nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2011
10129

Quyết định 02/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành mã số ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

Ban hành: 01/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
10130

Nghị định 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

Ban hành: 26/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2007
10131

Chỉ thị 03/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
10132

Quyết định 01/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

Ban hành: 17/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
10133

Nghị định 08/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị

Ban hành: 15/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
10134

Nghị định 09/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

Ban hành: 15/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
10135

Quyết định 05/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 10/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2007
10136

Quyết định 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Ban hành: 10/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
10137

Quyết định 3591/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 27/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
10138

Thông tư 112/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2007
10139

Thông tư 11/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Ban hành: 20/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2011
10140

Quyết định 1860/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 11/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2017
Vui lòng đợi