Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.270 văn bản: Hành chính
10101

Quyết định 23/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2009

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2009
10102

Báo cáo 32/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2009

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2009
10103

Quyết định 50/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì (Tỷ lệ 1/5.000)

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2009
10104

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm (Tỷ lệ 1/5.000)

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2009
10105

Thông tư 01/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
10106

Quyết định 21/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Dân tộc năm 2009

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2009
10107

Quyết định 133/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
10108

Chỉ thị 160/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác cải cách, hiện đại hoá hải quan, chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2009
10109

Quyết định 11/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 07 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Ban hành: 16/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
10110

Nghị quyết 724/2009/NQ-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Ban hành: 16/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
10111

Quyết định 123/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 16/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
10112

Quyết định 07/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sát nhập, chia tách, giải thể trường đại học

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
10113

Thông tư 07/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
10114

Thông tư 03/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi nhãn thuốc thú y

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
10115

Thông tư 02/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
10116

Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2009
10117

Quyết định 94/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 13/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
10118

Thông tư 05/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ

Ban hành: 13/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
10119

Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Ban hành: 13/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2009
10120

Công văn 188/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2008

Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2009
Vui lòng đợi