Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 10.493 văn bản: Hành chính
10101

Quyết định 145/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Đà Nẵng là đô thị loại I

Ban hành: 15/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10102

Nghị định 80/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập các xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

Ban hành: 10/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10103

Nghị định 79/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã

Ban hành: 07/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
10104

Thông tư 65/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí chi cho các cuộc điều tra thống kê thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ban hành: 02/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
10105

Quyết định 131/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 4 Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 về định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên

Ban hành: 01/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10106

Công văn 6659/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện đề án mở rộng uỷ nhiệm thu đối với Uỷ ban nhân dân xã

Ban hành: 01/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2003
10107

Nghị định 77/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Ban hành: 01/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
10108

Quyết định 37/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành bản Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ cải cách hành chính

Ban hành: 30/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
10109

Quyết định 109/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng phần mền tin học quản lý hồ sơ khiếu nại - tố cáo tại thanh tra thành phố, sở địa chính - nhà đất, văn phòng tiếp công dân thành phố, văn phòng hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 30/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
10110

Nghị quyết 45/2003/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị thành lập đơn vị hành chính mới

Ban hành: 28/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
10111

Quyết định 107/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch uỷ ban nhân dân phường - xã, thị trấn trong việc xử phạt hành chính về quản lý trật tự xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
10112

Quyết định 106/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng một số biện pháp xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
10113

Thông tư 59/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 23/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
10114

Nghị định 73/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

Ban hành: 23/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
10115

Thông tư 61/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2004

Ban hành: 23/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
10116

Nghị định 71/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước

Ban hành: 19/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
10117

Quyết định 121/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu xác định vai trò, chức năng và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003-2005)

Ban hành: 11/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10118

Quyết định 516/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ban hành: 26/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
10119

Thông tư liên tịch 51/2003/TTLT-BTC-BTTĐCTUBTWMTTQVN của Bộ Tài chính và Ban thường trực đoàn chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn kinh phí chỉ đạo và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn

Ban hành: 23/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
10120

Chỉ thị 16/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường tổ chức, chỉ đạo, quản lý công tác lưu trữ

Ban hành: 19/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
Vui lòng đợi