Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.239 văn bản: Hành chính
10081

Công văn 5784/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2010 và chương trình công tác năm 2011 của Chính phủ

Ban hành: 21/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2010
10082

Công văn 5779/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP

Ban hành: 21/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2010
10083

Công văn 3102/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết thanh tra năm 2010

Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2010
10084

Quyết định 4659/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10085

Công văn 6964/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả tuyển sinh và quy mô đào tạo năm 2010

Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2010
10086

Công văn 7477/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị bổ sung tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội XII

Ban hành: 19/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2010
10087

Quyết định 4714/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng các Văn bản triển khai Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về việc thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học

Ban hành: 19/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2010
10088

Chỉ thị 22/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10089

Quyết định 4583/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ chí Minh

Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10090

Quyết định 4601/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ chí Minh

Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10091

Quyết định 4578/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10092

Quyết định 4579/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ chí Minh

Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10093

Quyết định 4584/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
10094

Báo cáo 852/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính tháng 10 năm 2010

Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2010
10095

Báo cáo 97/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác cải cách hành chính tháng 10/2010

Ban hành: 15/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2010
10096

Công văn 5663/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết 10 năm cải cách thủ tục hành chính

Ban hành: 15/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2010
10097

Quyết định 5353/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 14/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2010
10098

Quyết định 3648/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch rà soát các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác cải cách hành chính

Ban hành: 13/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2010
10099

Thông báo 209/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Ban hành: 13/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2010
10100

Báo cáo 3316/BC-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công tác cải cách hành chính Quý III, tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV, tháng 11 năm 2010

Ban hành: 13/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2010
Vui lòng đợi