Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.499 văn bản: Hành chính
10081

Nghị định 70/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
10082

Thông báo 375/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Pà Uôn - Quốc lộ 279 và dự án xây dựng quốc lộ 12 đoạn Km66 - Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm)

Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
10083

Báo cáo 5669/BC-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải tháng 8 năm 2009

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
10084

Quyết định 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý Hồ Tây

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
10085

Quyết định 1017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế thực hiện việc cưới, việc thăm hỏi ốm đau, việc tang và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
10086

Quyết định 4217/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
10087

Chỉ thị 24/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị 6 tháng cuối năm 2009 và những năm tiếp theo

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
10088

Công văn 4885/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc định danh tên hàng hóa

Ban hành: 17/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2009
10089

Công văn 2464/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Ban hành: 17/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2009
10090

Báo cáo 769/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính tháng 8 năm 2009

Ban hành: 17/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
10091

Công văn 4912/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc mất tờ khai hải quan

Ban hành: 17/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2009
10092

Thông tư 11/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
10093

Quyết định 1135/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
10094

Công văn 3343/TCT-CC của Tổng Cục thuế về việc công khai bộ thủ tục hành chính thuế

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
10095

Công văn 5566/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án 30 về Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
10096

Quyết định 1915/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
10097

Quyết định 5076/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
10098

Quyết định 1882/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
10099

Quyết định 838/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
10100

Thông báo 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau khi kiểm tra khu vực cửa khẩu các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
Vui lòng đợi