Tra cứu Công văn về Hải quan

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.189 văn bản: Hải quan
41

Công văn 228/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan

42

Công văn 14598/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thông quan

43

Công văn 1457/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc công tác giám sát hải quan theo Quyết định 2344/QĐ-TCHQ

44

Công văn 14397/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa

45

Công văn 5628/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

46

Công văn 4453/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước qua Ngân hàng thương mại tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

47

Công văn 700/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

48

Công văn 3582/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam

49

Công văn 573/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

50

Công văn 519/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Trung Quốc

51

Công văn 417/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc ủy quyền làm thủ tục hải quan

52

Công văn 2625/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc về điều chỉnh định mức

53

Công văn 4172/BCT-KHCN của Bộ Tài chính về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

54

Công văn 2424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Taxi Móng Cái

55

Công văn 252/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc đưa hàng hóa về bảo quản

56

Công văn 218/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan

57

Công văn 212/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với xe cứu thương qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia

58

Công văn 1214/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc chuyển luồng tờ khai hàng nhập khẩu tái xuất vào Khu chế xuất

59

Công văn 1229/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhận vướng mắc

60

Công văn 166/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan đối với xe mô tô của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia, Thái Lan