Tra cứu Công văn về Hải quan

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.189 văn bản: Hải quan
01

Công văn 1196/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số hàng hóa

02

Công văn 1158/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng

03

Công điện 871/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền

04

Công văn 3159/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh phân loại hàng hóa

05

Công văn 1286/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng

06

Công văn 898/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số

07

Công văn 475/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn

08

Công văn 464/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về trị giá hải quan

09

Công văn 330/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Công văn 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021

10

Công văn 333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển

11

Công văn 234/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng

12

Công văn 128/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thời gian vận chuyển đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

13

Công văn 119/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan

14

Công văn 75/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan

15

Công văn 24/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

16

Công văn 7911/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

17

Công văn 7616/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc lập biên bản khi người vi phạm bỏ trốn

18

Công văn 7594/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP

19

Công văn 7291/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa

20

Công văn 7203/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc rà soát dữ liệu