Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.145 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
61

Quyết định 130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

62

Quyết định 409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Ngữ văn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

63

Quyết định 399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Âm nhạc theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

64

Quyết định 400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Công nghệ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

65

Quyết định 401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Địa lí theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

66

Quyết định 203/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

67

Quyết định 205/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

68

Quyết định 204/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

69

Quyết định 206/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

70

Thông báo 264/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2023

71

Quyết định 556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố năm 2023

72

Quyết định 558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn học Giáo dục thể chất trong cơ sở giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố

73

Quyết định 560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn học Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong cơ sở giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố năm 2023

74

Quyết định 530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Tiểu học Trường Thành 1, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

75

Quyết định 557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn học Giáo dục kinh tế và pháp luật trong cơ sở giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố năm 2023

76

Quyết định 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn học Mĩ thuật trong cơ sở giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố năm 2023

77

Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2)

78

Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

79

Quyết định 599/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023

80