Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.545 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7021

Quyết định 161/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Ban hành: 04/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
7022

Quyết định 36/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy

Ban hành: 01/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
7023

Quyết định 35/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng

Ban hành: 31/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2003
7024

Quyết định 34/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học

Ban hành: 31/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2003
7025

Quyết định 154/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học An ninh nhân dân

Ban hành: 30/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
7026

Quyết định 153/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học

Ban hành: 30/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
7027

Thoả thuận bổ sung 34/LPQT giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia dự án "Tăng cường năng lực và đánh giá dự án Việt Nam - Ôxtrâylia" - Giai đoạn II

Ban hành: 29/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
7028

Quyết định 100/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7

Ban hành: 23/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2004
7029

Quyết định 92/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của Công ty Thiết bị giáo dục II

Ban hành: 23/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2004
7030

Nghị định 85/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 18/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
7031

Quyết định 144/2003/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho Trường đại học Răng - Hàm - Mặt

Ban hành: 14/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
7032

Thoả thuận bổ sung 33/LPQT giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia về Dự án đào tạo tiền du học Ôxtrâylia

Ban hành: 14/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
7033

Quyết định 32/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao trong giáo dục phổ thông

Ban hành: 11/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2003
7034

Quyết định 137/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003 - 2010

Ban hành: 11/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
7035

Quyết định 31/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học hệ không chính quy một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ

Ban hành: 09/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
7036

Quyết định 85/2003/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc nâng cấp trường Đại học Biên phòng thành Học viện Biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng

Ban hành: 07/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2003
7037

Thông tư liên tịch 30/2003/TTLT-BGDĐT-BYT của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế về việchướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong linh vực y tế

Ban hành: 01/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
7038

Thông tư 63/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và bán công

Ban hành: 26/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
7039

Quyết định 29/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định sử dụng Quỹ nâng cao chất lượng dự án giáo dục đại học

Ban hành: 24/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
7040

Thông tư 58/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học

Ban hành: 18/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
Vui lòng đợi