Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.702 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6461

Quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2008
6462

Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 17/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2008
6463

Quyết định 1271/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Khuyến học Việt Nam

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2008
6464

Quyết định 77/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng học phí đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa; học phí bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 15/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2008
6465

Quyết định 51/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 15/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2008
6466

Quyết định 3941/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2008
6467

Công văn 8397/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo iếp nhận tài liệu chỉnh sửa sách giáo khoa để hướng dẫn sử dụng

Ban hành: 11/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2008
6468

Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tín dụng đối với học sinh sinh viên năm học 2008 - 2009

Ban hành: 10/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2008
6469

Thông tư liên tịch 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Ban hành: 09/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2008
6470

Quyết định 1230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015

Ban hành: 09/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2008
6471

Quyết định 1196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Việt Đức

Ban hành: 01/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2008
6472

Công văn 7984/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học Ngoại ngữ

Ban hành: 01/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
6473

Thông báo 229/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết một năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 28/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2008
6474

Công văn 7808/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2008 - 2009

Ban hành: 26/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2008
6475

Công văn 7818/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009

Ban hành: 26/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2008
6476

Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Ban hành: 25/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2008
6477

Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên

Ban hành: 25/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
6478

Công văn 7720/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 đối với giáo dục tiểu học

Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2008
6479

Công văn 5344/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2015
6480

Công văn 7623/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2008 - 2009

Ban hành: 21/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2008
Vui lòng đợi