Dự thảo

41

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Ngày cập nhật: 27/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
42

Dự thảo Luật Cư trú lần 3

Ngày cập nhật: 25/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
43

Dự thảo Thông tư quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 22/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
44

Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ngày cập nhật: 21/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
45

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày cập nhật: 21/05/2020
Trạng thái: Đã thông qua
46

Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi (năm 2019) lần 4

Ngày cập nhật: 19/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
47

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày cập nhật: 19/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
48

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Ngày cập nhật: 19/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
49

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp lần 6

Ngày cập nhật: 18/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
50

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng lần 1

Ngày cập nhật: 18/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
51

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 18/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
52

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Ngày cập nhật: 15/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
53

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 15/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
54

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) lần 6

Ngày cập nhật: 15/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
55

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định về Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở

Ngày cập nhật: 14/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
56

Dự thảo Nghị định quy định việc tổ chức đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Ngày cập nhật: 13/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
57

Dự thảo Nghị định quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 12/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
58

Dự thảo Nghị định quy định về danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công

Ngày cập nhật: 08/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
59

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Ngày cập nhật: 07/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
60

Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Trường tiểu học lần 2

Ngày cập nhật: 06/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua