Dự thảo

41

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân lần 2

Ngày cập nhật: 04/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
42

Dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lần 2

Ngày cập nhật: 04/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
43

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày cập nhật: 02/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
44

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày cập nhật: 30/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
45

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày cập nhật: 24/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
46

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày cập nhật: 24/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
47

Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
48

Dự thảo Nghị định về Công tác xã hội

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
49

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
50

Dự thảo Nghị định về kinh doanh thuốc lá lần 4

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
51

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày cập nhật: 17/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
52

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 17/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
53

Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 12/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
54

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án

Ngày cập nhật: 11/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
55

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày cập nhật: 04/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
56

Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày cập nhật: 02/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
57

Dự thảo Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí lần 2

Ngày cập nhật: 02/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
58

Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Ngày cập nhật: 30/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
59

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử lần 2

Ngày cập nhật: 30/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
60

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Ngày cập nhật: 29/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao