Dự thảo

41

Dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

Ngày cập nhật: 20/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
42

Dự thảo Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại mới Việt Nam - Cuba lần 1

Ngày cập nhật: 20/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
43

Dự thảo Thông tư công bố lộ trình áp dụng cửa khẩu tạm nhập, cửa khẩu tái xuất đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Ngày cập nhật: 20/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
44

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu lần 2

Ngày cập nhật: 19/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
45

Dự thảo Thông tư ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông lần 2

Ngày cập nhật: 18/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
46

Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên các hoạt động kinh tế thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều

Ngày cập nhật: 18/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
47

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng định mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam

Ngày cập nhật: 18/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
48

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thi tay nghề (thi kỹ năng nghề) các cấp lần 2

Ngày cập nhật: 17/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
49

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày cập nhật: 17/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
50

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Ngày cập nhật: 16/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
51

Dự thảo Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2020) về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Ngày cập nhật: 16/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
52

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày cập nhật: 16/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
53

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày cập nhật: 16/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
54

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày cập nhật: 13/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
55

Dự thảo Nghị định chống tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác lần 1.25

Ngày cập nhật: 12/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
56

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần 1

Ngày cập nhật: 12/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
57

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ngày cập nhật: 11/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
58

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Ngày cập nhật: 11/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
59

Dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai giá, niêm yết giá, công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Ngày cập nhật: 11/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
60

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 09/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua