Dự thảo

61

Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Ngày cập nhật: 25/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
62

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 22/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
63

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Ngày cập nhật: 21/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
64

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) lần 3

Ngày cập nhật: 18/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
65

Dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong mỏ hầm lò

Ngày cập nhật: 18/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
66

Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
67

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
68

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
69

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
70

Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD

Ngày cập nhật: 12/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
71

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lần 2

Ngày cập nhật: 09/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
72

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số /2021/NĐ-CP ngày ... quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
73

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
74

Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Đã thông qua
75

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú lần 2

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
76

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
77

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Ngày cập nhật: 04/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
78

Dự thảo Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp

Ngày cập nhật: 04/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
79

Dự thảo Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Ngày cập nhật: 04/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
80

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư lần 2

Ngày cập nhật: 03/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao