Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.667 văn bản: Doanh nghiệp
5621

Nghị định 66-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong Nghị định 221-HĐBT ngày 23/7/1991

Ban hành: 02/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5622

Thông tư 120-TT/CC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc chứng nhận giá trị tài sản bằng hiện vật thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần

Ban hành: 26/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5623

Thông tư 04-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 15/02/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5624

Quyết định 40-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng khai thác, kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng bạc, đá quý

Ban hành: 29/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
5625

Thông tư 34-TC của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 388-HĐBT ngày 20/11/1991 và Chỉ thị 393-CT ngày 25/11/1991

Ban hành: 28/01/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5626

Thông tư 81/TC-CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 330/HĐBT ngày 23/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5627

Thông tư 82/TC-CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5628

Thông tư 83/TC-CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5629

Quyết định 409-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Ban hành: 18/12/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5630

Thông tư 70-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và công ty

Ban hành: 29/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5631

Chỉ thị 393-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về triển khai thực hiện Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 25/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
5632

Nghị định 388-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 20/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5633

Quyết định 378-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 16/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
5634

Quyết định 475/NHCT-QĐ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam về việc ban hành Biện pháp tín dụng đối với doanh nghiệp công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh; kinh tế gia đình và dịch vụ cầm cố tài sản ở đô thị

Ban hành: 30/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5635

Quyết định 330-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung sửa đổi Quyết định 315-HĐBT ngày 01/9/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 23/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5636

Quyết định 332-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 23/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5637

Quyết định 314-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện đợt thanh tra các tổ chức làm kinh tế theo Quyết định 268-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 15/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5638

Thông tư 55-TC/TCT/TT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật Đầu tư nước ngoài

Ban hành: 01/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5639

Thông tư 07/TT-ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh

Ban hành: 29/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5640

Thông tư 06-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn ghi các giấy tờ, biểu mẫu dùng trong đăng ký kinh doanh

Ban hành: 29/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi