Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.248 văn bản: Doanh nghiệp
5621

Quyết định 55/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán

5622

Luật Phá sản số 21/2004/QH11 của Quốc hội

5623

Quyết định 731/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính

5624

Thông tư 56/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính thực hiện tổ chức lại sản xuất và chuyển đổi sở hữu đối với Công ty, Nhà máy đường

5625

Quyết định 1683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

5626

Quyết định 99/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

5627

Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

5628

Nghị định 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

5629

Thông tư 03/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

5630

Thông tư 42/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

5631

Thông tư 43/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp nhà nước chính thức chuyển thành công ty cổ phần

5632

Thông tư 02/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động

5633

Nghị định 125/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

5634

Quyết định 72/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập tổng công ty vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

5635

Quyết định 71/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tạm thời đối với các doanh nghiệp vận tải tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội

5636

Thông tư 40/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

5637

Quyết định 84/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hóa một số Tổng công ty nhà nước

5638

Quyết định 80/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước

5639

Thông tư 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

5640