Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.723 văn bản: Doanh nghiệp
01

Quyết định 132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
02

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
03

Thông báo 14/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
04

Quyết định 58/QĐ-BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành lĩnh vực, tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2022
05

Quyết định 62/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
06

Quyết định 112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
07

Thông tư 01/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý

Ban hành: 03/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
08

Quyết định 5960/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Y tế

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
09

Nghị định 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
10

Công văn 59593/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
11

Quyết định 87/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
12

Quyết định 1469/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
13

Thông tư 123/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC ngày 04/06/2021 của Bộ Tài chính

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
14

Thông tư 124/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
15

Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
16

Công văn 14974/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp đối với tiền thu trước

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
17

Quyết định 77/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
18

Công văn 9509/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc một số doanh nghiệp đề nghị cung cấp vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
19

Thông tư 119/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
20

Công văn 56401/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động liên doanh, liên kết

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
Vui lòng đợi