Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.098 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 432/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư do tách doanh nghiệp

02

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận

03

Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

04

Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

05

Quyết định 104/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

06

Quyết định 18/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

07

Công văn 235/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp

08

Quyết định 11/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2023 đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Bắc Ninh

09

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

10

Quyết định 179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

11

Công văn 260/BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, cập nhật ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh

12

Công văn 127/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức thực hiện Nghị định 116

13

Công văn 20/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 129/2015/TT-BTC ngày 24/8/2015 của Bộ Tài chính

14

Quyết định 1808/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải

15
16
17
18

Công văn 8375/BCT-AM của Bộ Công Thương về việc triển khai Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030"

19

Quyết định 64/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

20

Công văn 64221/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ