Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.665 văn bản: Doanh nghiệp
5601

Quyết định 83-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp

Ban hành: 04/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
5602

Nghị định 12-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước

Ban hành: 02/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2005
5603

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam

Ban hành: 04/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5604

Thông tư 07-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp của Đảng và đoàn thể

Ban hành: 28/01/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5605

Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

Ban hành: 05/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
5606

Nghị định 17-CP của Chính phủ về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt

Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5607

Thông tư 13/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/CT ngày 08/06/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần trong hoạt động ngân hàng

Ban hành: 23/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
5608

Quyết định 15-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật

Ban hành: 20/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5609

Nghị định 361-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong các quy định ban hành kèm theo Nghị định 221-HĐBT và 222-HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 01/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5610

Nghị định 302-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan

Ban hành: 19/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5611

Thông tư 09/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về lao động và chính sách đối với người lao động trong thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định 202/CT ngày 08/6/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 22/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5612

Thông tư 31-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ khấu hao tài sản cố định đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

Ban hành: 18/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
5613

Thông tư 30-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 26/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5614

Quyết định 202-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Ban hành: 08/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5615

Quyết định 203-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về danh sách doanh nghiệp Nhà nước được chọn để chị đạo thí điểm việc chuyển thành Công ty cổ phần

Ban hành: 08/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5616

Quyết định 196-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển các tổ chức kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động theo Quyết định 268-CT ngày 30/7/1990 sang theo đăng ký và hoạt động theo loại doanh nghiệp mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành

Ban hành: 05/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5617

Nghị định 156-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 388-HĐBT ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 07/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5618

Thông tư 141-PLDS/KT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Điều 3 Nghị định 221-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của Hội đồng Bộ trưởng cụ thể hoá một số Điều trong Luật Doanh nghiệp tư nhân) và Điều 4 Nghị định 222-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của Hội đồng Bộ trưởng cụ thể hoá một số điều trong Luật Công ty)

Ban hành: 03/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5619

Nghị định 66-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong Nghị định 221-HĐBT ngày 23/7/1991

Ban hành: 02/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5620

Thông tư 120-TT/CC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc chứng nhận giá trị tài sản bằng hiện vật thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần

Ban hành: 26/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi