Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.175 văn bản: Doanh nghiệp
5521

Quyết định 76/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán

5522

Quyết định 216/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

5523

Thông tư 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

5524

Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Quy chế Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

5525

Quyết định 155/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước

5526

Quyết định 132/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển công ty Xuân Hoà thuộc sở công nghiệp Hà Nội thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xuân Hoà

5527

Quyết định 134/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi công ty thực phẩm Hà Nội thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội

5528

Quyết định 200/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung

5529

Quyết định 67/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

5530

Quyết định 125/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty thương mại Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

5531

Nghị quyết 10/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2004

5532

Quyết định 143/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

5533

Nghị định 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con

5534

Chỉ thị 20/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần nghị quyết trung ương 3, nghị quyết trung ương 9 (khoá IX)

5535

Nghị định 152/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

5536

Quyết định 1209/TCT/QĐ/TCCB của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp

5537
5538

Quyết định 186/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập ban chỉ đạo quản lý và phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

5539
5540

Quyết định 172/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổng công ty cơ khí giao thông Vận tải Sài Gòn, thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con